Boston

Xem dưới dạng Lưới Danh sách
Sắp xếp theo
Hiển thị trên một trang

Acetylcystein Boston 100 hộp 30 gói Boston

Mỗi gói 1g chứa: Acetylcystein 100mg
31.100 đ

Antaloc hộp 70 viên Boston

Pantoprazol (dưới dạng Pantoprazol natri sesquihydrat) 40mg
140.000 đ

Avasboston 10 hộp 50 viên Boston

Atorvastatin (dưới dạng Atorvastatin calci trihydrat) 10mg - 10mg
75.000 đ

Avasboston 20 hộp 50 viên Boston

Atorvastatin (dưới dạng Atorvastatin calci trihydrat) 20mg - 20mg
125.000 đ